17-11-2016

Informujemy, że wszystkie karty charakterystyki naszych produktów zostały zaktualizowane zgodnie z nowym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

 

Od dnia 1 czerwca 2015 r. mieszaniny muszą być klasyfikowane, oznakowywane i pakowane zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – zwane CLP.

Wiąże się to ze zmianą w podsekcji 2.1 karty charakterystyki (zostaje pojedyncza klasyfikacja) oraz w podsekcji 3.2 (znika klasyfikacja składników mieszaniny sklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG).

 

Prosimy o pobieranie najnowszych kart z naszej strony http://www.lubrina.pl

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio