2016-01-29

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie umieściliśmy uaktualnione karty charakterystyki produktów należących do grupy klejów:

ATEPO GL, ATEPO GL+, Klej MP, Klej MP-2, Klej MP-3, Klej MP-40C.

Karty zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio