Uaktualnienie kart charakterystyki

2016-01-20 

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie umieściliśmy uaktualnione karty charakterystyki produktów należących do grupy dyspergatorów i plastyfikatorów:

Midafen 190, Midafen 191, Midafen 193, Midafen 195, Midafen 1104, Midafen 1205, Midafen 407, Midafen 409, Midafen 430, Midafen 432, Midafen B640D, Midafen B655, Midafen WB531 oraz Lubrical PTS2.

Karty zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio